20150314

Billettsalg gang for Ryanairs Castellon-Stansted ruter • Ryanair starts selling tickets for Castellon-Stansted and/or Bristol

Innsjekking Castellon flyplass - Check-in counters at Castellon Airport  - Photo: copyright NFI

Lavprisselskap (LCC) Ryanair begynner operasjoner fra Castellon til London Stansted tre ganger ukentlig og Bristol to ganger ukentlig fra september i år.
Ryanair har begynt å selge seter for flyreiser fra Castellon på September 15.  Allerede i går, var det bare fire plasser igjen på de første standard og forretningsreiser til Stansted i Storbritannia.
Castellon, kystbyen noen 40 kilometer nord for Valencia, har sett bare noen få charterfly siden den "offisielle" åpningen i 2011.
Les mer her
----
Low-cost carrier (LCC) Ryanair  will start operations from Castellon to London Stansted  thrice weekly and Bristol twice weekly from September this year. 
Ryanair has started selling seats for flights from Castellon on September 15. Already yesterday, there were only four seats left on the first basic and business flights to Stansted in the UK.
Castellon, the coastal city some 40 kilometres north of Valencia, has seen only a few charter flights since its “official” opening in 2011. 
Read more

20150310

Ryanair med uttalelse i Castellon imorgen • Ryanair poised to make announcement in CastellonIfølge www.dailymail.co.uk er Ryanair klar til å fly fra Castellon flyplass. Det siteres spanske medier i en artikkel som sier at Europas største lavprisselskap vil operere flyvninger mellom Castellon-Costa Azahar Airport og destinasjoner i Storbritannia, Tyskland og Sverige. En Ryanair talsperson skal ha sagt at en kunngjøring vil finne sted i morgen at en pressekonferanse i Castellon imorgen 11. mars.

Les mer her

----

According to www.dailymail.co.uk, low cost airline Ryanair is poised to become the first airline to use Castellon Airport. The online media outlet quotes Spanish media, who have announced that Europe’s largest budget airline will operate flights between Castellon-Costa Azahar Airport and destinations in Britain, Germany and Sweden. A Ryanair spokesperson has told MailOnline Travel that an announcement would take place tomorrow, 11 March.

Read more here


20150222

Høyhastighetstog AVE til Castellon via flyplassen? High speed train discussions for Castellon’s new airport

Castellon airport  ©E. Holen
Ordføreren i Castellón i samtaler om flyplass-rute for AVE når Castellonrute begynner senere i år, ifølge El Mundo denne uken

Ordføreren i Castellón, Alfonso Bataller, holdt tirsdag et møte med presidenten og CEO i Lavalin, Alain Russel, for å diskutere mulige forbindleser mellom togstasjonen og flyplassen før ankomsten av høyhastighetstog, AVE, senere i år. Dette ble uttalt i en rapport fra provinsen.

"Det var et første møte der vi la på bordet behovet for å arbeide for å jobbe mot bedre kommunikasjon mellom stasjonen og flyplassen, som det er nødvendig for at folk som kommer med tog til byen kan ha muligheten til å ha enkel forbindelse til flyplassen i Vilanova d'Alcolea ", sa ordføreren, som uttrykte sin tilfredshet med utfallet av møtet.

Dette møtet var et av flere for Platform Pro AVE, ledet av ordføreren, Alfonso Bataller, i et forsøk på å forberede byen for ankomsten av AVE.

Han sa at forbindelsen ville utvilsomt være en nødvendighet og at arbeidet allerede hadde begynt. Han videre understrekte viktigheten av å ta i bruk flyplassen for ankomst av turister til byen. Han sa også at dette ville bidra til å stimulere provinsens økonomi.

Bataller kommenterte at det var "nødvendig" å opprettholde kontakt med Lavalin slik at når AVE ankom kunne de stole på et tilfredsstillende system for kommunikasjon mellom flyplassen og jernbanestasjonen.

"Derfor vil vi fortsette å arbeide sammen for å forenkle dette skiftet for alle brukere," konkluderte han El Mundoartikkelen.

Fri oversettelse fra El Mundo

----


Mayor of Castellón in talks about airport connection for AVE when Castellon schedule commences this year, according to an article in El Mundo this week


The mayor of Castellón, Alfonso Bataller, held Tuesday a meeting with the President and CEO of Lavalin, Alain Russel, at City Hall to discuss possible connections between the train station and the airport before the arrival of the high speed train service, AVE, scheduled for 2015. This was stated in a report from the council.

"It was a first meeting in which we put on the table the need to work to work towards better communications between the station and the airport, as it is necessary so that people arriving by train to the city can have the ability to transfer to the airport in Vilanova d'Alcolea without difficulty, " said the mayor, who expressed his satisfaction with the outcome of the meeting.

This meeting was one of several for the Platform Pro AVE lead by the mayor, Alfonso Bataller, in an attempt to prepare the city for the arrival of the AVE.

He said that the connection would undoubtedly be a necessity on which work had already begun, and stressed the importance of implementing the airport for the arrival of tourists to the city. He also said that this would help to stimulate the province’s economy.

Bataller commented that it was "necessary" to maintain contact with Lavalin so that when AVE arrived they could count on an adequate system of communication between the airport and the train station.

"For this reason we will continue working together to facilitate this shift for all users," he concluded in the El Mundo article.

Free translation of article in El Mundo20150203

Castellon flyplass ikke forkastet av Ryanair - Ryanair still in the mix for Castellon Airport airline operators


Ryanir har ikke utelukket Castellon flyplass, ifølge Europapress idag (3 feb. 2015). De vurderer flyplassen fra vinklene "operasjonell effektivitet og lave kostnader".

Ryanair sa at det fantes ingen konkret avgjørelse men at de så på effektivitet kombinert med lave kostnader som "nøkkelen". De utdypet disse krav som muligheten for å lande og gå ombord igjen innen 25 minutter.

Les mer: http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ryanair-no-descarta-operar-castellon-ve-clave-permita-eficiencia-operativa-costes-bajos-20150203144120.html


----


Ryanair does not rule out operating from Castellón, according to an article in Europapress 3 February 2015. Operational efficiency and lower costs were the key when evaluating, they maintained.

The company clarified the requirements for operation efficiency as the ability to land and re-board within 25 minutes at low costs.

Read more: http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ryanair-no-descarta-operar-castellon-ve-clave-permita-eficiencia-operativa-costes-bajos-20150203144120.html

Free translation from an article in Europa Press

20150117

Castellon flyplass begynner kommersielle flygninger


På ønsdag 15 januar tok Air Nostrum av fra Castellon flyplass med fotballlaget Villa Real for San Sebastian. Dette er et av de første kommersielle flygninger fra Cstellon’s nye flyplass ved Benlloch.

Nedenfor er et bildeserie fra flyplassen tatt 15 januar 2015. Flere bilder kan sees her:


20141125

Ryanair vil studere mulighetene for å operere fra Castellon - Ryanair studies options for operating at Castellon airport

– Glad for å kunne prate med en flyplass ikke "bundet" av Madrid

I et intervju med Europa Press, markedsføring- og salgsansvarlig for Ryanair i Spania, Luis Fernández-Mellado, sa at Ryanair var “villige til å snakke med Castellon” og at spørsmålet var også når Castellón var villig til å virkelig annonsere noe og si at “dette nå fungerer”.

— Den dagen det skjer, selvfølgelig vi vil snakke med Castellón og diskutere hvilke alternativer kan eksistere for Ryanair, sa Fernández-Mellado, som påpekte at det “low cost” irske selskapet opererte på 180 flyplasser og snakket til de andre 40 som ønsket å benytte seg av billige operatører, og at Ryanair faktisk hadde en direkte “motorvei” i mange europeiske steder.

Angående Castellon, som ikke skal tilhøre Aena nettverket, var han "glad for å snakke med en flyplass som ikke er bundet av Madrid og ...... vil sannsynligvis ha den kommersielle friheten til å løpe og leke med sine kostnader og priser, og som vil gi .... en fordel for å kunne tiltrekke seg nye spillere, som er hva som skjer i andre europeiske land ".

En annen type lederskap
I hans syn, flyplassen, som nå var eid av regjeringen, skal ha en annen form for ledelse og ikke være så bundet til resten av de 47 Aena flyplassene, med noen skatt for Madrid, men med lokal reparasjon og vedlikehold.

Representanten fra Ryanair beklaget at det ikke var noen aktiv handelspolitikk for individuelle flyplasser, i motsetning til de fleste europeiske land, der flyplassene var private og hadde evnen til å oppnå langsiktige avtaler. I Spania, sa han, en måtte vente år etter år for å se hvilket budsjett ble godkjent og om regjeringen hadde satt priser, som neste år igjen kunne bli endret. Han beskrev som "tull" avgjørelsen i juli 2012 "for å øke dem til 50 prosent i Madrid og Barcelona."

Som for "frihandel" som var et “sårt mangel” på Aena flyplasser, hevdet han at når andre faktorer utenfor forretningslogikk innfluerte, måtte en være i stand til å “gå mens en sjonglerer”, og at en møtte "groteske situasjoner" som når Ryanair trakk seg fra Valencia, så tilbake, men med mye usikkerhet. "Vi måtte forsvare våre interesser," berettighet han.

Når det gjelder rollen som rutekomiteene innehar, Fernández-Mellado indikerte at disse grupperinger av impliserte administratorer og agenter samles, men Ryanair hadde verken blitt invitert til komiteen og heller ikke forstått funksjonen.

Det irske flyselskapet “se etter langsiktig stabilitet, lavere kostnader og lufthavner som er drevet på en måte som vil føre til større lønnsomhet." 

I denne sammenheng, bekreftet Ryanair sitt engasjement "til å investere til lave priser, som setter en i stand til å oppnå volum" som også "til slutt fører med seg store fordeler for dem (flyplasser) samtidig".

(Fritt oversatt fra Europress 17 nov 2014) http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-ryanair-estudiara-opciones-operar-castellon-20131117171801.html

-------

In an interview with Europa Press, the person responsible for Marketing and Sales for Ryanair in Spain, Luis Fernández-Mellado, said that Ryanair was “willing to talk to Castellon" and that the question was also when Castellón was willing to advertise and say: “This now works”. 

"The day that happens of course we will talk with Castellón and discuss what options may exist for Ryanair," said Fernández-Mellado, who pointed out that at present the 'low cost' Irish company operated at 180 airports and talked "to another 40 who want to take advantage of cheap flight operators, and Ryanair indeed had a direct freeway in many European spots."

Regarding Castellon, which would not belong to the Aena network: he was  "happy to talk to an airport that is not conditioned by Madrid and ...... will probably have commercial freedom to run and play with their costs and prices, and that will give .... an advantage in order to be able to attract new players, which is what happens in other European countries". 

A different management
In his view, the airport, which was now owned by the Government, would have a different form of management and not be so tied to the rest of the 47 Aena airports, with some taxes for Madrid, and a local level of repair and maintenance.

The representative from Ryanair regretted that there was no active trade policy for individual airports, unlike most European countries, where airports are private and have the ability to achieve long-term agreements. In Spain, he said, one had to wait year after year to see which budget was approved and if the government had set rates, which the next year could be changed. He described as "nonsense" the decision in July 2012 "to increase them to 50 percent in Madrid and Barcelona."

As for the "free trade" that was sorely lacking at Aena airports, he argued that when other factors beyond the business logic influenced policy, one had to be able to walk while juggling, and one met “grotesque situations” such as when Ryanair walked out in Valencia, then returned, but with much uncertainty. "We had to defend our interests," he justified.

Regarding the role of the committees of routes, Fernández-Mellado indicated that these bodies of implicated administrators and agents met but that in reality Ryanair had neither been invited to the committee of routes, nor understood the function. 

The Irish airline maintained that "it should look for long term stability, lower costs and airports operating in a way that will lead to greater profitability."

In this context, Ryanair confirmed its commitment "to invest at low rates, which puts one in a position to achieve volume" that, also "finally opportunes great benefit for them (the airport) as well".

(Translated from Europress 17 nov 2014) http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-ryanair-estudiara-opciones-operar-castellon-20131117171801.html