20150222

Høyhastighetstog AVE til Castellon via flyplassen? High speed train discussions for Castellon’s new airport

Castellon airport  ©E. Holen
Ordføreren i Castellón i samtaler om flyplass-rute for AVE når Castellonrute begynner senere i år, ifølge El Mundo denne uken

Ordføreren i Castellón, Alfonso Bataller, holdt tirsdag et møte med presidenten og CEO i Lavalin, Alain Russel, for å diskutere mulige forbindleser mellom togstasjonen og flyplassen før ankomsten av høyhastighetstog, AVE, senere i år. Dette ble uttalt i en rapport fra provinsen.

"Det var et første møte der vi la på bordet behovet for å arbeide for å jobbe mot bedre kommunikasjon mellom stasjonen og flyplassen, som det er nødvendig for at folk som kommer med tog til byen kan ha muligheten til å ha enkel forbindelse til flyplassen i Vilanova d'Alcolea ", sa ordføreren, som uttrykte sin tilfredshet med utfallet av møtet.

Dette møtet var et av flere for Platform Pro AVE, ledet av ordføreren, Alfonso Bataller, i et forsøk på å forberede byen for ankomsten av AVE.

Han sa at forbindelsen ville utvilsomt være en nødvendighet og at arbeidet allerede hadde begynt. Han videre understrekte viktigheten av å ta i bruk flyplassen for ankomst av turister til byen. Han sa også at dette ville bidra til å stimulere provinsens økonomi.

Bataller kommenterte at det var "nødvendig" å opprettholde kontakt med Lavalin slik at når AVE ankom kunne de stole på et tilfredsstillende system for kommunikasjon mellom flyplassen og jernbanestasjonen.

"Derfor vil vi fortsette å arbeide sammen for å forenkle dette skiftet for alle brukere," konkluderte han El Mundoartikkelen.

Fri oversettelse fra El Mundo

----


Mayor of Castellón in talks about airport connection for AVE when Castellon schedule commences this year, according to an article in El Mundo this week


The mayor of Castellón, Alfonso Bataller, held Tuesday a meeting with the President and CEO of Lavalin, Alain Russel, at City Hall to discuss possible connections between the train station and the airport before the arrival of the high speed train service, AVE, scheduled for 2015. This was stated in a report from the council.

"It was a first meeting in which we put on the table the need to work to work towards better communications between the station and the airport, as it is necessary so that people arriving by train to the city can have the ability to transfer to the airport in Vilanova d'Alcolea without difficulty, " said the mayor, who expressed his satisfaction with the outcome of the meeting.

This meeting was one of several for the Platform Pro AVE lead by the mayor, Alfonso Bataller, in an attempt to prepare the city for the arrival of the AVE.

He said that the connection would undoubtedly be a necessity on which work had already begun, and stressed the importance of implementing the airport for the arrival of tourists to the city. He also said that this would help to stimulate the province’s economy.

Bataller commented that it was "necessary" to maintain contact with Lavalin so that when AVE arrived they could count on an adequate system of communication between the airport and the train station.

"For this reason we will continue working together to facilitate this shift for all users," he concluded in the El Mundo article.

Free translation of article in El MundoNo comments:

Post a Comment