20141125

Ryanair vil studere mulighetene for å operere fra Castellon - Ryanair studies options for operating at Castellon airport

– Glad for å kunne prate med en flyplass ikke "bundet" av Madrid

I et intervju med Europa Press, markedsføring- og salgsansvarlig for Ryanair i Spania, Luis Fernández-Mellado, sa at Ryanair var “villige til å snakke med Castellon” og at spørsmålet var også når Castellón var villig til å virkelig annonsere noe og si at “dette nå fungerer”.

— Den dagen det skjer, selvfølgelig vi vil snakke med Castellón og diskutere hvilke alternativer kan eksistere for Ryanair, sa Fernández-Mellado, som påpekte at det “low cost” irske selskapet opererte på 180 flyplasser og snakket til de andre 40 som ønsket å benytte seg av billige operatører, og at Ryanair faktisk hadde en direkte “motorvei” i mange europeiske steder.

Angående Castellon, som ikke skal tilhøre Aena nettverket, var han "glad for å snakke med en flyplass som ikke er bundet av Madrid og ...... vil sannsynligvis ha den kommersielle friheten til å løpe og leke med sine kostnader og priser, og som vil gi .... en fordel for å kunne tiltrekke seg nye spillere, som er hva som skjer i andre europeiske land ".

En annen type lederskap
I hans syn, flyplassen, som nå var eid av regjeringen, skal ha en annen form for ledelse og ikke være så bundet til resten av de 47 Aena flyplassene, med noen skatt for Madrid, men med lokal reparasjon og vedlikehold.

Representanten fra Ryanair beklaget at det ikke var noen aktiv handelspolitikk for individuelle flyplasser, i motsetning til de fleste europeiske land, der flyplassene var private og hadde evnen til å oppnå langsiktige avtaler. I Spania, sa han, en måtte vente år etter år for å se hvilket budsjett ble godkjent og om regjeringen hadde satt priser, som neste år igjen kunne bli endret. Han beskrev som "tull" avgjørelsen i juli 2012 "for å øke dem til 50 prosent i Madrid og Barcelona."

Som for "frihandel" som var et “sårt mangel” på Aena flyplasser, hevdet han at når andre faktorer utenfor forretningslogikk innfluerte, måtte en være i stand til å “gå mens en sjonglerer”, og at en møtte "groteske situasjoner" som når Ryanair trakk seg fra Valencia, så tilbake, men med mye usikkerhet. "Vi måtte forsvare våre interesser," berettighet han.

Når det gjelder rollen som rutekomiteene innehar, Fernández-Mellado indikerte at disse grupperinger av impliserte administratorer og agenter samles, men Ryanair hadde verken blitt invitert til komiteen og heller ikke forstått funksjonen.

Det irske flyselskapet “se etter langsiktig stabilitet, lavere kostnader og lufthavner som er drevet på en måte som vil føre til større lønnsomhet." 

I denne sammenheng, bekreftet Ryanair sitt engasjement "til å investere til lave priser, som setter en i stand til å oppnå volum" som også "til slutt fører med seg store fordeler for dem (flyplasser) samtidig".

(Fritt oversatt fra Europress 17 nov 2014) http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-ryanair-estudiara-opciones-operar-castellon-20131117171801.html

-------

In an interview with Europa Press, the person responsible for Marketing and Sales for Ryanair in Spain, Luis Fernández-Mellado, said that Ryanair was “willing to talk to Castellon" and that the question was also when Castellón was willing to advertise and say: “This now works”. 

"The day that happens of course we will talk with Castellón and discuss what options may exist for Ryanair," said Fernández-Mellado, who pointed out that at present the 'low cost' Irish company operated at 180 airports and talked "to another 40 who want to take advantage of cheap flight operators, and Ryanair indeed had a direct freeway in many European spots."

Regarding Castellon, which would not belong to the Aena network: he was  "happy to talk to an airport that is not conditioned by Madrid and ...... will probably have commercial freedom to run and play with their costs and prices, and that will give .... an advantage in order to be able to attract new players, which is what happens in other European countries". 

A different management
In his view, the airport, which was now owned by the Government, would have a different form of management and not be so tied to the rest of the 47 Aena airports, with some taxes for Madrid, and a local level of repair and maintenance.

The representative from Ryanair regretted that there was no active trade policy for individual airports, unlike most European countries, where airports are private and have the ability to achieve long-term agreements. In Spain, he said, one had to wait year after year to see which budget was approved and if the government had set rates, which the next year could be changed. He described as "nonsense" the decision in July 2012 "to increase them to 50 percent in Madrid and Barcelona."

As for the "free trade" that was sorely lacking at Aena airports, he argued that when other factors beyond the business logic influenced policy, one had to be able to walk while juggling, and one met “grotesque situations” such as when Ryanair walked out in Valencia, then returned, but with much uncertainty. "We had to defend our interests," he justified.

Regarding the role of the committees of routes, Fernández-Mellado indicated that these bodies of implicated administrators and agents met but that in reality Ryanair had neither been invited to the committee of routes, nor understood the function. 

The Irish airline maintained that "it should look for long term stability, lower costs and airports operating in a way that will lead to greater profitability."

In this context, Ryanair confirmed its commitment "to invest at low rates, which puts one in a position to achieve volume" that, also "finally opportunes great benefit for them (the airport) as well".

(Translated from Europress 17 nov 2014) http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-ryanair-estudiara-opciones-operar-castellon-20131117171801.html

No comments:

Post a Comment